1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Prace sytuacyjno – wysokościowe:
Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
Pomiary realizacyjne:
tyczenie obiektów liniowych i powierzchniowych.
tyczenie sieci uzbrojenia terenu.
Pomiary inwentaryzacyjne.
Prace geodezyjno – prawne:
Badanie stanów prawnych nieruchomości.
Podziały nieruchomości.
Rozgraniczenia nieruchomości.
Wznowienia – ustalenia granic nieruchomości.
Sporządzanie map do celów prawnych.
Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:
geodezyjna obsługa budowy
budynków mieszkalnych,
hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic)
gazociągów,
wodociągów,
kanalizacji,
linii energetycznych,
telekomunikacyjnych,
innych mediów,
innych obiektów liniowych, powierzchniowych, kubaturowych 
Prace specjalistyczne:
Pomiar pionowości budowli
Pomiar objętości mas ziemnych.
Pomiar wysokości punktów niedostępnych.
Pomiary kontrolne, kominów , masztów itp.
Pomiar pól powierzchni działek przy dopłatach z Unii Europejskiej.

mapa